Mobire Lietuva UAB privatumo politika

Mobire Lietuva UAB privatumo politika

„Mobire Lietuva UAB“, registracijos kodas 302527673, buveinės adresas Švitrigailos st. 16, LT-03223 Vilnius, el. paštas info@mobire.lt (toliau – „Mobire“) asmens duomenis tvarko visų pirma tam, kad galėtų teikti automobilių nuomos su visomis paslaugomis paslaugą.

 • Privatumo politikoje aiškiname, kaip mes saugome ir tvarkome asmens duomenis ir kokios yra mūsų, mūsų Klientų ir Svetainės Lankytojų teisės ir pareigos.
 • Asmens duomenis saugome ir tvarkome pagal galiojančius įstatymus, įskaitant Europos Sąjungos Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinantis Direktyvą 95/46/EB (BDAR)).
 • Privatumo politika yra visų „Mobire“ sutarčių, įskaitant nuomos sutartis, dalis, jos laikomės ir bendraudami su savo svetainės www.mobire.lt Lankytojais, tvarkydami užklausas per svetainę ir siųsdami pasiūlymus jų prašantiems asmenims. Naudodamiesi šiomis paslaugomis ir galimybėmis sutinkate su privatumo politikoje išdėstytais duomenų tvarkymo principais.

Apibrėžtys

 • Asmuo – tai klientas, su klientu susijęs asmuo ar lankytojas.
 • Klientas – tai asmuo ar jo atstovas, kuris naudojasi „Mobire“ paslaugomis (automobilio nuomininkas, nuomininko atstovas ar kitas asmuo, sudaręs sutartį su „Mobire“).
 • Su klientu susijęs asmuo – tai asmuo, kurio duomenis „Mobire“ tvarko vykdydama paslaugų sutartį (pvz., automobilio naudotojas).
 • Lankytojas – tai asmuo, kuris lankosi „Mobire“ svetainėje arba domisi „Mobire“ paslaugomis.
 • Duomenys – tai Asmens duomenys, įskaitant asmens duomenis, kuriuos „Mobire“ sužino, kai Klientas naudojasi „Mobire“ paslaugomis ar domisi jomis.
 • Mes – tai „Mobire“.
 • Svetainė – tai svetainė www.mobire.lt.
 • Visos vienaskaita vartojamos apibrėžtys reiškia tą patį ir kai vartojamos daugiskaita.

Kaip mes renkame asmens duomenis

 • „Mobire“ gauna asmens duomenis, kai Asmuo pateikia „Mobire“ užklausas, prašo pasiūlymų ir sudaro nuomos ar kitą sutartį.
 • „Mobire“ renka asmens duomenis, kai Asmuo susisiekia su „Mobire“ per svetainę, el. paštu ar telefonu, taip pat tiesiogiai bendraudamas ir susitikdamas. „Mobire“ gali gauti Duomenis apie Asmenį iš bendradarbiavimo partnerių, jei Asmuo davė sutikimą.
 • „Mobire“ gali rinkti duomenis apie Klientą iš trečiųjų šalių („Krediidiinfo“ duomenų bazės, duomenų valdytojas „Creditinfo Eesti AS“; iš viešųjų registrų, pavyzdžiui, „Ametlikud Teadaanded“ ir kt.).
 • Automobilio naudotojų Duomenis „Mobire“ gauna iš automobilių nuomotojų ar jų atstovų. Duomenų apie su automobiliu susijusius asmenis „Mobire“ gauna iš Kelių direkcijos.

Kam ir kokiu pagrindu mes naudojame asmens duomenis

„Mobire“ rūpinasi, kad visada turėtų teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis. Paprastai asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu, sutartimi ar įstatymu. „Mobire“ taip pat gali tvarkyti asmens duomenis remdamasi teisėtu interesu (pavyzdžiui, siekdama atskleisti sukčiavimą ir užkirsti jam kelią). Toliau išsamiau aprašome, kam ir kokiu pagrindu „Mobire“ naudoja asmens duomenis.

„Mobire“ tvarko asmens duomenis, jei tai yra būtina vykdant sutartį, sudarytą dalyvaujant duomenų subjektui, arba atliekant ikisutartinius veiksmus duomenų subjekto prašymu. Šiuo pagrindu „Mobire“ tvarko asmens duomenis tokiais tikslais:

 • teikti pasiūlymus, sudaryti ir vykdyti nuomos bei kitas sutartis;
 • tarpininkauti teikiant paslaugas, įeinančias į nuomos su visomis paslaugomis paslaugą (techninės priežiūros, padangų keitimo, pagalbos nelaimės atveju, draudimo ir kitas paslaugas);
 • sudarant ir vykdant sutartį klientui ar jo atstovui identifikuoti;
 • vykdyti veiklą, reikalingą teikiant paslaugas klientui, įskaitant automobilio pirkimą ir pardavimą, registravimą Kelių direkcijos eismo registre, techninės priežiūros organizavimą ir teikimą, padangų keitimą, degalų kortelės naudojimą, pagalbos nelaimės atveju, draudimo ir kitas paslaugas;
 • „Mobire“ ir paslaugų teikėjų paslaugų tarpininkavimo ir paslaugų mokesčiams apskaičiuoti, sąskaitoms faktūroms ir mokėjimo grafikams parengti ir išrašyti, įplaukoms tikrinti ir mokėjimo informacijai duomenų bazėje laikyti;
 • perduoti informaciją, susijusią su paslaugų naudojimu, ir kitai veiklai, reikalingai paslaugoms teikti.

„Mobire“ tvarko asmens duomenis, jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant teisines „Mobire“ pareigas. Šiuo pagrindu „Mobire“ tvarko asmens duomenis tokiais tikslais:

 • keistis informacija, susijusia su paslaugų teikimu ir verslu, verslo veiklai dokumentuoti (pavyzdžiui, informacijos perdavimui „Mobire“, kad būtų įvykdyti teisės aktuose nustatyti įpareigojimai ir pan.);
 • įvertinti ir užkirsti kelią verslo rizikai ir nuostoliams (atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, tai taip pat gali būti daroma remiantis teisėtu interesu);
 • tvarkyti buhalterinę apskaitą.

„Mobire“ tvarko asmens duomenis, jei duomenų subjektas sutiko, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Duomenų subjektas turi teisę savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimo vykdymo prieš atšaukimą teisėtumui. Šiuo pagrindu „Mobire“ tvarko asmens duomenis tokiais tikslais:

 • per „Mobire“ Svetainę ir elektroninį sprendimą gautoms užklausoms priimti ir atsakymams išsiųsti;
 • pasiūlymams siųsti. Asmuo gali suteikti „Mobire“ teisę informuoti jį apie „Mobire“ produktus ir paslaugas (tiesioginės rinkodaros pasiūlymai). Jei Asmuo nori gauti „Mobire“ tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jis gali duoti savo sutikimą „Mobire“ svetainėje pateikdamas savo Duomenis. Sutikimas yra savanoriškas ir Asmuo turi teisę bet kada jį atšaukti;
 • Remdamasi Asmens sutikimu, „Mobire“ gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais atvejais. Duomenų tvarkymo tikslas nurodomas duodant sutikimą. Bet koks sutikimas dėl duomenų tvarkymo yra savanoriškas ir Asmuo turi teisę bet kada jį atšaukti.

„Mobire“ tvarko asmens duomenis, jei tai yra būtina atsižvelgiant į teisėtą „Mobire“ ar trečiosios šalies interesą, nebent tokį interesą nusveria duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės. Šiuo pagrindu „Mobire“ tvarko asmens duomenis tokiais tikslais:

 • registrams sudaryti ir saugoti, klaidoms taisyti, su Sutartimi susijusiems duomenims laikyti ir saugoti (įskaitant debesijos paslaugas);
 • siekiant pagerinti „Mobire“ paslaugų naudojimą bei Klientų ir Lankytojų patirtį,
 • įvertinti ir užkirsti kelią verslo rizikai ir nuostoliams (atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, tai taip pat gali būti daroma siekiant vykdyti teisinę prievolę);
 • kliento pagrindinei informacijai, Duomenims, mokėjimų sutrikimams ir mokėjimo elgsenai patikrinti prieš priimant sprendimą dėl automobilio nuomos sutarties sudarymo. Duomenis taip pat būtina rinkti siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir jo išvengti;
 • klientų aptarnavimo kokybei gerinti ir plėtoti, vartotojų aktyvumui ir Klientų pasitenkinimui matuoti. „Mobire“ gali sujungti Duomenis, surinktus teikiant skirtingas paslaugas, jei jie renkami tam pačiam tikslui.
 • Pažeistoms ar ginčijamoms „Mobire“ teisėms apsaugoti ir skoloms išieškoti, įskaitant Duomenų (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, įsipareigojimo vykdymo terminas, skolos dydis) pateikimą teisės ir advokatų biurams bei inkasavimo įmonėms, taip pat 30 kalendorinių dienų pradelsto mokėjimo duomenis pateikiant mokėjimo sutrikimų registrui iki skolos sumokėjimo;
 • „Mobire“ techniniams sprendimams palaikyti ir tobulinti, Duomenų vientisumui ir saugumui užtikrinti, IT plėtrai testuojant ir tobulinant paslaugas;

Kokius asmens duomenis tvarkome

Pirmiau išvardytais tikslais „Mobire“ tvarko šiuos Duomenis:

 • Asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys pasiūlymui pateikti;
 • Komercinių santykių su Klientu užmezgimo analizės duomenys, įskaitant „Krediidiinfo“ duomenų bazės (duomenų valdytojas „Creditinfo Eesti AS“) išrašą, Kliento banko sąskaitos išrašą;
 • Kliento ir jo atstovo asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, ryšio priemonių numeriai, klientų kontaktai, asmens tapatybės dokumento numeris, banko sąskaitos išrašas, sąskaitos ir mokėjimo duomenys, bendravimo kalba, veiklos sritis, bendravimo kanalai;
 • Su klientu susijusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, el. pašto adresas, ryšio priemonių numeriai, draudžiamo turto pavadinimas, registro ženklas ir kiti registro duomenys, savybės, amžius, būklė ir kiti duomenys apie turtą, reikalingi sudarant draudimo sutartį;
 • Duomenys apie Kliento naudojimąsi „Mobire“ paslaugomis: duomenys apie paslaugų naudojimo pradžią ir laikotarpį, duomenys apie Kliento sutartį, sutarties pakeitimus, sutarties nutraukimą, užsakymus, su pasiūlymais ir sutartimis susiję pareiškimai, duomenys apie sąskaitas faktūras ir mokėjimo informacija bei nuostolių įvykiai, duomenys apie pasirinktis elektroniniuose kanaluose, registrų duomenys, slapukus naudojant surinkti duomenys, Kliento mokėjimo drausmės duomenys ir kiti duomenys apie „Mobire“ paslaugų naudojimą.

Kaip mes saugome asmens duomenis

 • Mes stengiamės, kad Duomenys būtų saugūs ir tinkamai apsaugoti. Saugome asmens duomenis laikydamiesi griežtų saugumo ir konfidencialumo taisyklių, taikome organizacines, fizines ir IT saugumo priemones, kad užtikrintume duomenų vientisumą, tinkamumą ir konfidencialumą. Šios priemonės apima IT infrastruktūros, kompiuterinių ir ryšių tinklų, techninės įrangos, personalo, biurų ir informacijos apsaugą, siekiant užtikrinti tinkamą apsaugos nuo Duomenų nutekėjimo ir jų praradimo rizikos lygį bei išvengti grėsmių.
 • Garantuojame, kad Duomenis tvarkome pagal teisės aktus (pvz., Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) ir gerą verslo praktiką.
 • Duomenų apsaugą reglamentuoja „Mobire“ vidaus duomenų apsaugos taisyklės. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems jų reikia pareigoms atlikti.
 • „Mobire“ yra sudariusi sutartis su paslaugų teikėjais, siekdama užtikrinti asmens duomenų tvarkymo taisyklių laikymąsi ir apsaugą, nes yra atsakinga už tinkamą asmens duomenų tvarkymą.

Su kuo mes dalijamės asmens duomenimis

„Mobire“ dalijasi duomenimis šiais atvejais:

 • įstatymų nustatytais atvejais – valstybės institucijų (pvz., teisėsaugos įstaigų, FŽP, teismų, antstolio, mokesčių administratoriaus, priežiūros institucijos) prašymu;
 • jei tai reikalinga „Mobire“ paslaugai teikti, pareigoms vykdyti ir teisėms apsaugoti – su teisės ir finansų patarėjais, auditoriais, skolų išieškojimo įmonėmis ir kitais įgaliotais tvarkytojais.
 • Su paslaugų teikėjais, įskaitant automobilių pirkimo ir pardavimo, techninės priežiūros, padangų keitimo, degalų pardavimo, pagalbos tarnybas ir kitus paslaugų teikėjus, taip pat su „Mobire“ palaikymo paslaugų teikėjais, siekiant siūlyti ir teikti geriausias paslaugas.
 • „Mobire“ tvarko Klientų, su Klientu susijusių asmenų ir kitų asmenų, kurių duomenys renkami, duomenis kaip duomenų valdytoja, patvirtindama sutartinius nurodymus, kurių paslaugų teikėjai (įgalioti tvarkytojai) privalo laikytis tvarkydami asmens duomenis.

Asmens duomenų saugojimas

 • „Mobire“ duomenų netvarkys ilgiau nei būtina. „Mobire“ saugo duomenis tol, kol pasiekiamas jų naudojimo tikslas. Iki sutarties sudarymo surinkti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po to, kai klientas paprašys pateikti pasiūlymą. Paprastai „Mobire“ asmens duomenis saugo sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties nutraukimo.
 • „Mobire“ gali saugoti asmens duomenis ilgiau, nei Asmuo davė sutikimą saugoti duomenis. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol sutikimas bus atšauktas.
 • Jei asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas (pavyzdžiui, pareigą vesti apskaitą), asmens duomenys saugomi laikantis teisės aktuose nustatytų terminų. Pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą pirminiai apskaitos dokumentai saugomi septynerius metus nuo finansinių metų pabaigos, kai ūkinė operacija buvo įrašyta į apskaitos registrą remiantis pirminiu dokumentu.
 • Jei „Mobire“ perduoda asmens duomenis kitam valdytojui, duomenų saugojimo terminus nustato jų gavėjas.
 • „Mobire“ paprastai vykdo duomenų tvarkymą ir saugojimą Europos Sąjungos teritorijoje. „Mobire“ taip pat gali naudotis duomenų valdytojais, kurių serveriai yra už Europos Sąjungos ribų. „Mobire“ užtikrina visišką Jūsų asmens duomenų saugumą, laikydamasi ir ES ir JAV privatumo skydo pagrindų susitarimo (angl. Privacy Shield Framework) arba taikydama kitas įstatymų reikalaujamas duomenų apsaugos priemones.

Kokias Kliento ir kitų asmenų teises garantuojame tvarkydami asmens duomenis?

 • Asmuo turi teisę iš „Mobire“ gauti informaciją apie tvarkomus jo asmens duomenis, jų naudojimo tikslus, rūšis ir šaltinius. Asmuo turi teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas ir išrašus.
 • Asmuo turi teisę reikalauti „Mobire“ ištaisyti ar papildyti duomenis, jei jie neteisingi ar netikslūs.
 • Jūs turite teisę prašyti ištrinti duomenis, nebent mūsų teisė ir pareiga tvarkyti duomenis kyla iš teisės aktų. Asmens duomenų tvarkymas nenutraukiamas, jei tai prieštarautų pareigai tvarkyti asmens duomenis arba jei yra kitų priežasčių tęsti tvarkymą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nutraukus asmens duomenų tvarkymą gali būti neįmanoma teikti jums paslaugą. Visų pirma, jūs turite teisę prašyti nutraukti asmens duomenų tvarkymą ir ištrinti duomenis, jei:
  • asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, dėl kurio „Mobire“ juos tvarkė;
  • Jūs atšaukiate sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  • Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui ir nėra svarbių teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti vykdant teisinę pareigą.
 • Jei reikia, turite teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą arba prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
 • Asmuo turi teisę reikalauti nutraukti automatizuotu tvarkymu pagrįstą sprendimų priėmimą.
 • Galite sutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais rinkodaros tikslais, galite bet kada atsisakyti duoti tokį sutikimą arba jį atšaukti.
 • Jūs turite teisę prašyti perduoti tvarkomus asmens duomenis. Duomenys bus išsiųsti jums kaip elektroniniu būdu perskaitomas failas el. paštu. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad tvarkomi duomenys būtų perduodami kitam valdytojui.
 • Norėdami pareikalauti nutraukti teisės aktų neatitinkantį duomenų naudojimą ir atlyginti žalą, kreipkitės į Duomenų apsaugos inspekciją arba į teismą.
 • „Mobire“ atsakys į pateiktus prieštaravimus ir reikalavimus ne vėliau kaip per mėnesį.

Privatumo politikos keitimas

„Mobire“ pasilieka teisę keisti šias privatumo sąlygas. Sąlygos bus keičiamos, visų pirma (bet ne tik), kad atitiktų duomenų apsaugos teisės aktus. Pakeitus privatumo politiką, naujos sąlygos bus pateiktos Svetainėje. „Mobire“ praneša Klientams apie privatumo politikos pakeitimus el. paštu.

Privatumo politika galioja nuo 2020 m. rugsėjo 6 d.